Reklamı Geç
Advert
Advert
Advert
Advert

HALK DİLİ

HALK DİLİ

A

ağız defa,kere
aha işte / şaşma, hayret ve taaccüp etme
alazlamak ovmak / karıştırmak
aldanguç sahte
alemeşkere aleme aşikâr
alma elma
alikese saksağan kuşu
alimallah yemin
angut aptal, enayi, salak
anağul su arkı
aşuk koyun ve keçi arka bacağından çıkarılan aşık kemiği ve bir cins oyun
avar salatalık, hıyar
asarı erken gelişmiş
avul dilin dolaşması
aze kalça, kabayer
annaç karşısı

 B

badik kaz ve ördek yavrusu
badılgan patlıcan
bağraç bakraç, su kovası
bağırdak beşik ve salıncak bağı
balak manda yavrusu
bandik şalvar
barama ipek böceği kozası
bedel merdiven
bıyıl bu sene
bi bir
bi-gaydeki bir tutum ki, bir davranış ki
bi cimcik pek az, pek küçük, gelişmemiş
bizdik cüce, kısa boylu
boydak avare, başı boş, aylak
böğür göğüs
börtmek susuzluktan yüreği yanmak, sıcaktan bunalmak
büşürgeç yufka ve işkefe pişirilirken kullanılan tahta alet
bürük kadın çarşafı
bürüklenmek yorganın altına girmek, sarılmak
büzük kalça, kaba yer, kıç

 C / Ç

cabbar fedakar atılgan
cağ lavabo
cedelleşme ağız dalaşı, çekişmek
cerek mertek
cember kadın baş örtüsü
cibelek nazlı, işveli, şımarıklık
cibermek sululuk yapmak, şımarıklık etmek
ciberük sulu, şımarık
cibre sineği üzüm posasına havale olan bir çeşit sinek,
cicik çok konuşan ve etrafındakileri konuşmalarıyla bezdiren kimse
cimbi küçük üzüm salkımı, salkım parçası
cimcaş bir çeşit yoğurtlu hamur çorbası
cimin tatarcık
cinbek bir çeşit kuş, cingöz, sevimli ve açıkgöz çocuk
cula karga yavrusu
comba manda, iri kıyım adam
cörten saçaklık yağmur borusu, çeşme
cörtle ağaçtan mamul su oluğu, borusu
cof coflu her haliyle fevkalade
cor fıtık
çağ çocuk, evlat
çağle çakıl, kumlu çakıl
çapulacı ayakkabıcı
çıkı çıkın
çıştak hafiflik, düşüncesiz hareket
çoşdar çok konuşan adam, cırlak

D

dayak destek, payanda
deve tillesi çok uzun boylu ve savruk adam
dene buğday
dığıl kalitesiz meyve
dinelme ayakta durma
dişleme kıtlama, çayın kıtlama içilmesi
dutak tutaç
döndürme tavada pişirilen haşhaşlı pide
döşürülksüz beceriksiz
dozana mayıs böceğinin kanatlı hali

E

eccük az, biraz, bir parça
ebe kulağı salyangoz
ebem böceği uğur böceği
elavayi boş, beceriksiz kimse
ellağam zannederim, öyledirzahir
elik yaban keçisi
eli böğründe inşaat tabiri, fayanda, destek,
elcik kablosuz telefonun ahizesi
el ulağı getir götür işlerini yapan çocuk
emzük biberon, emzik
emzüklü memede çocuğu olan kadın
endek-döndek sözüne itimat edilmemesi gereken kimse
estek-köstek ıvır-zıvır
erişte yerli makarna
erük erik
eserük gel git akıl
eğsük eksik
eğüsük etek yetim kız çocuğu

F

fırıldak düzen, art niyet
fışkın filiz, ağaç sürgünü
ferahlamak iyileşmek, düzelmek, kendine gelmek

 G

gaaş su akışının tarifi
gacemer gayretli ve becerikli, fedakar kimse
gara nastik lastikten yapılmış  sade ve topuksuz ayakkabı
garmuk=gusmuk balgam
gağşamak sıvanın nem vesaire sebebiyle dökülmesi yüz tutması kabarması
galuk evde kalmış ve yaşı geçmiş kız
garamak kötülemek, karalamak
gasmuk çam kabuğu altından çıkanüsare (yalamuk)
gaşmer rezil, maskara, soytarı, şakacı
gatmerli içi cevizli yağlı
gavlayan meşe ağacı
geberük hasta, mariz cansız
gıcık bir koyun çeşidi, koyun yavrusu
gısmuk cimri
gıymak ceviz meyvesinin bölmesi
gıymık kıymık
gıynaşuk aralık, açık
gırtıl çiçek bozuğu, pürüzlü satıh
gelenü iri fare
gevük genellikle köy evlerinde bulunan ağaç askı
gevüklemek ellerin üşümesi hali
gındak bilye, misket, enek, zıp zıp
gilik elle açılmış hamur
gömbe hususi kap içinde külde pişirilen ekmek
güdük köpek, küçük kısa
gulaklı iki saplı bakır yemek kabı
güdül küçük ekmek somunu
gubat kullanışsız, demode
gubarmak şişmek, kafa tutmak
guranda yapı, yaratılış, fiziki yapı, bünye
gayde makam, name
gözer iri gözlü elek
gödek=gödük hububat ölçeği 1/4 ölçek
gocamak ihtiyarlamak
gostil patates

H

haft çeşme yalağı
halbur kalbur
hakut sakat
hasancık meyve çürüğü
hapaz avuç dolusu
haşat yorgunluk, halsizlik
habe heybe
hasut kıskanç, gönlü götürmeme
haya husye
hayat ev bahçesi, avlusu / yayladaki büyükbaş hayvanların barınağı
havruz lâzımlık
hamursuz yağsız pide
he evet, onaylama
heğ küfe
helik kiremit kırığı
helle çorbası un çorbası
hellepu bir taş oyunu
herif adam, koca
hındarsız aç gözlü, sabırsız
hızan gözü doymayan
hokuc korkunç kılık
hopcik hafif meşreflik, tez canlı
hörpüm yudum
heri yahu, boş ver, sen (kişiye hitap şekli)
horata söz, dedikodu, söylenme

I

ılıncak salıncak
ırgalamak sallamak
ırışgan nisbet etmek

İ

ilenbeç hastalıklı,mariz, cansız kız
ilâam ilahi, hayret, şaşma
ilağen leğen
ilistir süzgeçli kap
irdemek hor görmek
iddirseği gözde çıkan arpacık

 K

kelem lahana
keleş saçsız, dazlak
kemçük ufak tefek çirkin kız,dişleri dökülmüş çocuk
kemre hayvan gübresi
keperük kepeklenmiş meyve
kepenek kelebek
kestek çökük burun
kesmük meyve yendikten sonra kalan atık kısım
keşkek çömlekte pişirilen yarma, nohut, büryanli yemek
kıran eşkisi kızılcık ekşisi
koskos utanarak, kızararak uzaklaşmak
kuşkonmaz evin kiremitliğine açılan kapı
kölük koyun kuyruğu çok iri koyun
kömüş manda
kötek iri sopa

L/M

loğ taşı taş merdane
makat sedir
mangaş cımbız
madımak kırlardan toplanan yeşil sebze
marsık kötü odun kömürü
maşuşlamak uykusu gelmek
maya iştah, yemek yeme isteği=isteksizliği
mazak domates
mecel hal, güç, kuvvet
meğel çapa
mık=mıh çivi
mıklama ıspanak, peynir veya patates üzerine yumurta kırılarak yapılan yemek
modurdanmak kendi kendine söylenmek
müjver omlet

Ö

öğürmek kusmak
öllük elenmiş killi toprak(kundaktaki çocukların altına ısıtılarak konur)
öllüğün körü elinin körü (kızma ifadesidir)
ötürmek ishal olma durumu (cırcır da denir)

P

partal yalan
pahla fasülye
peşkir havlu
pörtelek savruk, giyimine itina etmeyen kimse

S

saku kalın kışlık kaban
seğirtmek koşmak
sırtlan kazma dişli, dişleri açıkta olan
sırık uzun değnek
sıracalı sıracaya yakalanmış, zayıf, hastalıklı
sim sim amasya halayı (sin sin de denir)
similik miskin, içine kapanık, çekingen kimse
su dökmek küçük abdest
sümsük pisboğaz, sabırsız, arsız
süksün çene
soku içi oyulmuş iri taştan yapılmış dibek
sokranmak söylenmek
sorutmak ayakta durmak
somak mısır koçanı
soyka bed, yakışıksız uygunsuz şey
sönge fırın süpürmeye yarayan ucunda ıslak bez bulunan uzun sopa

Ş

şallak çıplak, fakir, yoksul
şaşkal şaşı
şaptik tezcanlı, aceleci / terlik veya eski papuç
şikir yüz, çehre, surat
şikirsüz suratsız, çirkin, hoyrat
şipelek yapışkan, bulaşık
şemelek süs kavunu

T

tafra çalım, kaba davranış
tahtambeç tahtadan yapılan alçak sedir
teccal açıkgöz, yaramaz ve zeki kız çocuğu
teyin sincap
tınmamak aldırış etmemek, duymamak, önemsememek
tirit yemek salçası
tükan dükkan
tombilik ton ton, toraman
tosbağa kaplumbağa
toyga çorbası çorba çeşidi
topuklu düzenli, içinden pazarlıklı, hilekar
tumman pantalon,/ uzun paçalı kilot
töngel muşmula

U

ulamak eklemek, uzatmak, ilave yapmak
ulak eklem yeri, yardımcı, hizmetkar

Y

yalak hayvanların su içtiği tekne veya havuz, terbiyesiz kimse
yeğin

çok, bol, edepsiz, cüretkar

yeğincek hafif, ağır olmayan, tez canlı
yel rüzgar
yemeni kadın baş örtüsü, çapula, ayakkabı

Z

zartalak iri, patavatsız
zeklenmek taklit yapmak, dalga geçmek, alay etmek
zerzele deprem
zevzek boş boğaz, geveze
zımzık yumruk
zırnık açık pis su kanalı
zivritmek kaşınmak, süklüm püklüm yaklaşmak
zoğal kızılcık
zongur iri, kaba adam
zoğa ekin biçme ve olduğu yerde bırakma

 

 

Copyright © Tasova.net Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2002-12-22 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X